Gwarancja i Rękojmia

 

1. El-Tel Patryk Borkowski udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie towary, wyłacznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

2. Na podstawie art. 558. § 1 kodeksu cywilnego wyłącza się odpowiedzialność El-Tel Patryk Borkowski z tytułu rękojmi.

 

3. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym towarem, Kupujący zobowiązany jest do jej sprawdzenia w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub uszkodzeń, a w szczególności:

- uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

- niekompletności przesyłki,

- niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem zamówienia (dokumentem sprzedaży)

- uszkodzenia lub zerwania plomb.

 

Kupujący obowiązany jest do podjęcia działań w celu ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym do sporządzenia protokołu z oględzin przeprowadzonych w obecności kuriera. Protokół z oględzin stanowi wyłączną podstawę reklamacji wad związanych z przesyłką towaru. Kupujący ma obowiązek niezwłocznego, a w każdym razie nie później niż 3 dni od dnia doręczenia przesyłki, powiadomienia El-Tel Patryk Borkowski na adres magazyn@best-gsm.pl o zaistniałej sytuacji. W razie niedochowania któregokolwiek z powyższych wymogów Kupujący traci przysługujące mu uprawnienia.

 

4. Kupujący ma obowiązek zbadania rzeczy w sposób zwyczajowo przyjęty i zawiadomienia, w sposób określony poniżej w punkcie 6 i 7, o stwierdzonych wadach, a także o braku oryginalnych plomb lub ich uszkodzeniu (zerwaniu), w ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania rzeczy pod rygorem utraty przysługujących mu uprawnień.

 

5. Gwarancja przysługuje Kupującemu na podstawie dowodu zakupu (paragonu albo faktury VAT) dołączonego do reklamacji z opisem wady danego produktu.

 

6. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego, że doręczony towar ma wady, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie El-Tel Patryk Borkowski w każdym razie nie później niż 7 dni kalendarzowych od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie powinno być dokonane mailowo na adres magazyn@best-gsm.pl. Niezawiadomienie w terminie lub dokonanie go w sposób odmienny od przewidzianego w Regulaminie skutkuje utratą uprawnień przez Kupującego.

 

7. W razie wykrycia wady Kupujący zobowiązany jest do wypełnienia formularza pobranego ze strony www.el-tel.shop.pl z zakładki „Reklamacje” oraz dostarczenia go wraz z nieużywanym towarem i dowodem zakupu (paragonem albo fakturą VAT), na własny koszt, na adres El-Tel Patryk Borkowski, ul. Gierzyńskiego 17 09-407 Płock, dział reklamcji.

 

W razie reklamacji więcej niż jednej sztuki towarów Kupujący obowiązany jest dołączyć wykaz wszystkich reklamowanych towarów wraz z podaniem ich ilości. Wszelkie rozbieżności między odesłanymi towarami, a ich wykazem obciążają Kupującego. Kupujący, odsyłając reklamowany towar, jest zobowiązany należycie go zapakować i zabezpieczyć przed uszkodzeniami. El-Tel Patryk Borkowski nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w transporcie na skutek niewłaściwego zapakowania i zabezpieczenia towaru przez Kupującego.

 

8. W wyniku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez El-Tel Patryk Borkowski, towar będący przedmiotem reklamacji ulega wymianie na wolny od wad. 

 

9. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez El-Tel Patryk Borkowski w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty skutecznego jej złożenia. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do El-Tel Patryk Borkowski. Pod pojęciem skutecznego złożenia reklamacji rozumie się jej złożenie zgodnie z wszystkimi wymogami określonymi w niniejszym regulaminie.W razie braku skutecznego złożenia reklamacji czas realizacji zgłoszenia reklamacyjnego może ulec wydłużeniu.

 

10. Gwarancja przysługuje Kupującemu przez czas określony w tabeli (załącznik nr 1), o ile El-Tel patryk Borkowski zostanie poinformowany o wystąpieniu wady przed upływem okresu gwarancji.

 

11. Gwarancją nie są objęte:

- uszkodzenia mechaniczne produktu,

- uszkodzenia powstałe w transporcie,

- zniszczenia powstałe z winy użytkownika,

- wady powstałe wskutek nieprawidłowego użytkowania produktu, niezgodnie z jego przeznaczeniem bądź informacjami zawartymi w instrukcji obsługi,

⁃ próby naprawy lub modyfikacji przeprowadzone na własną rękę przez nabywcę lub nieuprawniony serwis.

⁃ towary na których zostały usunięte bądź wymazane plomby

⁃ zużycia produktu wynikającego z jego normalnej eksploatacji,

 

12. W razie wysłania przez Kupującego towaru, który nie podlega gwarancji zgodnie z niniejszym regulaminem, towar ten zostanie odesłany Kupującemu na jego koszt.

 

13. W razie dokonania przez El-Tel Patryk Borkowski wymiany lub naprawy towaru, gwarancja na sprzedany towar nie ulega wydłużeniu lub odnowieniu.

 

14. El-Tel patryk Borkowski nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek okoliczności leżących po stronie Kupującego, a także za takie, które nie zostały wyrządzone umyślnie. W tych granicach El-Tel Patryk Borkowski ponosi odpowiedzialność wyłącznie za straty, które poszkodowany faktycznie poniósł.

 

Pobierz FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

ASORTYMENT ZAKUPIONY W EL-TEL PATRYK BORKOWSKI OBJĘTY JEST NASTĘPUJĄCĄ GWARANCJĄ:

- karty pamięci, pendrive, dyski - 24 miesięcy

- ładowarki sieciowe - 12 miesięcy

- ładowarki samochodowe - 12 miesięcy

- baterie Blue Star,Maxximus, Reverse, Forcell - 6 miesięcy

- power banki - 12 miesięcy

- futerały, kabury, etui - 12 miesięcy

- uchwyty samochodowe - 12 miesięcy

- wyświetlacze iPhone - 6 miesięcy 

- uchwyty uniwersalne - 12 miesięcy

- kable USB - 6 miesięcy

- zestawy słuchawkowe, bluetooth - 6 miesięcy

- głośniki multimedialne - 3 miesiące

- oryginalne akcesoria (bulk) - 3 miesiące

- oryginalne akcesoria (blister) – gwarancja producenta

- wyświetlacze Samsung - gwarancja rozruchowa

- pozostały asortyment - 3 miesiące

Scroll